Algemene Voorwaarden

Disclaimer: 

 1. Algemeen:

  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beauty Moments 4 You en een cliënt waarop Beauty Moments 4 You deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Inspanningen:

  Beauty Moments 4 You zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De praktijk zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 3. Persoonsgegevens en privacy

  De cliënt voorziet Beauty Moments 4 You tijdens de eerste behandeling van alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicure/Schoonheidsspecialiste. De persoonlijke gegevens worden door Beauty Moments 4 You behandelt als vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Moments 4 You zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegeven.

 4. Afspraken Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk - uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de afspraak - aan Beauty Moments 4 You te melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Beauty Moments 4 You het volledige bedrag van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.

 5. Tarieven en betaling:

  Beauty Moments 4 You vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op haar website en waar mogelijk in haar salon/praktijk.

  De gemelde prijzen zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Betalingen kunnen contant, per pin of middels een betaalverzoek per Whats-app worden voldaan. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 14 dagen over te maken aan Beauty Moments 4 You Voor niet betaalde facturen zal een incassobureau worden ingeschakeld.

 6. Geheimhouding:

  Beauty Moments 4 You is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon/praktijk verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 7. Aansprakelijkheid:

  Beauty Moments 4 You is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de cliënt onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Moments 4 You is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de cliënt tijdens de behandeling.

 8. Beschadiging en diefstal:

  De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan instrumenten en/of materialen, apparatuur of producten van Beauty Moments 4 You . Diefstal wordt door Beauty Moments 4 You altijd gemeld bij de politie.

 9. Klachten:

  Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen, schriftelijk worden gemeld aan Beauty Moments 4 You.

 10. Beauty Moments 4 You dient de cliënt binnen vijf werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal de de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Beauty Moments 4 You en de cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 11. Gedrag:

  De cliënt dient zich in het bijzijn van de pedicure volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Moments 4 You het recht de behandeling te beëindigen en te vertrekken zonder opgaaf van redenen.

 12. Recht :

  Op de overeenkomst tussen Beauty Moments 4 You s en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatste versie op de website van Beauty Moments 4 You . Deze algemene voorwaarden zijn op verzoek op papier verkrijgbaar.